16 січня 2020 р. Верховна Рада у другому читанні та в цілому прийняла проект закону № 1210, про вдосконалення адміністрування податків та усунення окремих неузгодженостей у податковому законодавстві. Даний законопроект передбачає для представників бізнесу кардинальні зміни в адмініструванні податків.

Поговоримо про основні з них:

  • Планується зменшення строку на подання заявки на добровільну реєстрацію платником ПДВ із 20 до 10 днів(п. 183.3 ПКУ).

Тобто, якщо раніше фізичні особи-підприємці чи юридичні особи, що відповідають вимогам ПКУ, бажаючі стати платниками податку на додану вартість на добровільній основі повинні були подати відповідну заяву до органу ДФС за 20 днів до початку нового податкового періоду (до початку нового місяця), з початком якого вони вважаються платниками ПДВ, то законопроектом цей термін зменшено на 10 днів. Відповідно у підприємців буде менше часу (не 20 а 10 днів до початку нового кварталу) для звернення до податкової у зв’язку із даною заявою.

  • Зміна 15-ти денного строку, протягом якого платники єдиного податку 3-ї групи можуть змінити ставку з ПДВ (пп. “б” п. 293.8 ПКУ).

Знову ж таки, це нововведення зменшить термін, протягом якого платники єдиного податку третьої групи зі ставкою 5% зможуть подати заяву про перехід на ставку 3% +20% ПДВ. Тобто максимальний строк для звернення в податкову для зміни ставки становитиме максимум за 10 днів до початку нового кварталу.

  • Змінять із 20% до 25 % встановлений процент частки володіння корпоративними правами для визначення «пов’язаної особи» (пп. 14.1.159 ПКУ).

ПП.14.1.159 ПКУ при визначенні терміну «пов’язаної особи» встановлює частку володіння корпоративними правами в розмірі 20%. З набранням чинності законопроектом 1210 – встановлена частка зміниться з 20% на 25%. Тобто збільшено мінімальний процент частки, при наявності якого особи визнаватимуться пов’язаними.

  • Вирішать проблеми з подвійною сплатою ЄСВ самозайнятими особами, що зареєстровані як ФОП, шляхом обліку ФОП з ознакою провадження “незалежної професійної діяльності” (п. 65.9 ПКУ).

Зараз ті особи, які працюють і як ФО-П і як самозайняті особи повинні сплачувати ЄСВ за обидві форми здійснення підприємницької та професійної діяльності. А згідно законопроекту 1210 – такий обов’язок  з подвійної сплати ЄСВ відмінено. Тобто, якщо особа сплачує ЄСВ, як самозайнята, і крім того зареєстрована як ФО-П, то як ФО-П сплачувати ЄСВ не потрібно.

  • Рішення суду (слідчого судді) виключать з переліку підстав для проведення позапланової перевірки (пп. 78.1.11 ПКУ).

Наданий час, в діючій редакції Податкового кодексу України однією з підстав для проведення позапланової перевірки є судове рішення (слідчого судді) про призначення перевірки, винесене відповідно до закону. А з набранням чинності законопроектом 1210 – вищевказаний пункт буде виключено. Тобто, для проведення позапланової перевірки не буде потрібне рішення слідчого судді.

Крім того, серед найважливіших нововведень є також те, що податківці зможуть перевіряти нарахування зарплатних податків за останні 7 років.

ДФС отримає право перевіряти та самостійно визначати суму грошових зобов’язань платників податків не пізніше закінчення 2555 дня у разі перевірки податкових зобов’язань податкових агентів щодо ПДФО, військового збору у разі виплати зарплати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховують (виплачують, надають) фізособі у зв’язку з трудовими відносинами, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

Зараз цей термін складає 3 роки, тобто 1095 днів.

Разъяснение ТОП-5-ти нововведений законопроекта №1210

16 января 2020 Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла проект закона № 1210, о совершенствовании администрирования налогов и устранения отдельных несогласованностей в налоговом законодательстве. Данный законопроект предусматривает для представителей бизнеса кардинальные изменения в администрировании налогов.

Поговорим об основных из них:

1) Планируется уменьшение срока на подачу заявки на добровольную регистрацию плательщиком НДС с 20 до 10 дней (п. 183.3 НКУ).

То есть, если раньше физические лица-предприниматели или юридические лица, соответствующие требованиям НКУ, желающие стать плательщиками налога на добавленную стоимость на добровольной основе должны были подать соответствующее заявление в орган ДФС за 20 дней до начала нового налогового периода (до начала месяца), с началом которого они считаются плательщиками НДС , то законопроектом этот срок уменьшен на 10 дней. Согласно у предпринимателей будет меньше времени (не 20 а 10 дней до начала нового квартала) для обращения в налоговую в связи с данным заявлением.

2) Изменение 15-дневного срока, в течение которого плательщики единого налога 3-й группы могут изменить ставку по НДС (пп. “Б” п. 293.8 НКУ).

Опять же, это нововведение уменьшит срок, в течение которого плательщики единого налога третьей группы по ставке 5% смогут подать заявление о переходе на ставку 3% + 20% НДС. То есть максимальный срок для обращения в налоговую для изменения ставки составит максимум за 10 дней до начала нового квартала.

3) Измененят с 20% до 25% установленный процент доли владения корпоративными правами для определения «связанного лица» (пп. 14.1.159 НКУ).

ПП.14.1.159 НКУ при определении термина «связанного лица» устанавливает долю владения корпоративными правами в размере 20%. С вступлением в силу законопроекта 1210 – установленная доля изменится с 20% на 25%. То есть увеличен минимальный процент доли, при наличии которого лица признаваться связанными.

4) Решат проблему с двойной оплатой ЕСВ самозанятыми лицами, которые зарегистрированы как ФЛП (п. 65.9 НКУ).

Сейчас те лица, которые работают и как ФЛ-П и как самозанятые лица должны платить ЕСВ за обе формы осуществления предпринимательской и профессиональной деятельности. А согласно законопроекту 1210 – таков долг с двойной уплаты ЕСВ отменен. То есть, если лицо платит ЕСВ, как самозанятое, и кроме того, зарегистрировано как ФЛ-П, то как ФЛ-П платить ЕСВ не нужно.

5) Решение суда (следственного судьи) исключат из перечня оснований для проведения внеплановой проверки (пп. 78.1.11 НКУ). Предоставленное время, в действующей редакции Налогового кодекса Украины одним из оснований для проведения внеплановой проверки является судебное решение (следственного судьи) о назначении проверки, вынесенное в соответствии с законом. А с вступлением в силу законопроекта 1210 – вышеуказанный пункт будет исключен. То есть, для проведения внеплановой проверки не потребуется решение следственного судьи. Кроме того, среди важнейших нововведений является тот факт, что налоговики смогут проверять начисления зарплатных налогов за последние 7 лет.

ДФС получит право проверять и самостоятельно определять сумму денежных обязательств налогоплательщиков не позднее окончания 2555 дней при проверке налоговых обязательств налоговых агентов по НДФЛ, военного сбора при выплате зарплаты, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, начисляют (выплачивают, предоставляют) физлицу в связи с трудовыми отношениями, следующего за последним днем ​​предельного срока представления налоговой декларации.

Сейчас этот срок составляет 3 года, то есть 1095 дней.